Usage statistics for v220200243576109710

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 596
Total Files 425
Total Pages 378
Total Visits 155
Total kB Files 836
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 172
Total Unique URLs 55
Total Unique Referrers 28
Total Unique User Agents 105
. Avg Max
Hits per Hour 24 67
Hits per Day 596 596
Files per Day 425 425
Pages per Day 378 378
Sites per Day 172 172
Visits per Day 155 155
kB Files per Day 836 836
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.31% 425
Code 301 - Moved Permanently 0.34% 2
Code 304 - Not Modified 0.17% 1
Code 400 - Bad Request 0.50% 3
Code 404 - Not Found 27.35% 163
Code 405 - Method Not Allowed 0.34% 2

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 596 100.00% 425 100.00% 378 100.00% 155 100.00% 172 100.00% 836 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 36 36 6.04% 19 19 4.47% 24 24 6.35% 36 36 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 67 67 11.24% 36 36 8.47% 46 46 12.17% 72 72 8.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 61 61 10.23% 44 44 10.35% 50 50 13.23% 91 91 10.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 35 35 5.87% 25 25 5.88% 32 32 8.47% 37 37 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 26 26 4.36% 22 22 5.18% 25 25 6.61% 32 32 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 22 22 3.69% 18 18 4.24% 20 20 5.29% 25 25 3.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 50 50 8.39% 44 44 10.35% 45 45 11.90% 58 58 6.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 13 13 2.18% 9 9 2.12% 8 8 2.12% 22 22 2.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 25 25 4.19% 11 11 2.59% 15 15 3.97% 23 23 2.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 22 22 3.69% 16 16 3.76% 6 6 1.59% 29 29 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 17 17 2.85% 13 13 3.06% 9 9 2.38% 30 30 3.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 30 30 5.03% 28 28 6.59% 7 7 1.85% 74 74 8.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 58 58 9.73% 41 41 9.65% 26 26 6.88% 95 95 11.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 18 18 3.02% 12 12 2.82% 12 12 3.17% 38 38 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 35 35 5.87% 27 27 6.35% 23 23 6.08% 43 43 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 19 19 3.19% 18 18 4.24% 5 5 1.32% 39 39 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 33 33 5.54% 29 29 6.82% 3 3 0.79% 75 75 9.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 29 29 4.87% 13 13 3.06% 22 22 5.82% 17 17 2.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 of 55 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 230 38.59% 256 30.59% 0 0.00% 0 0.00% /
2 32 5.37% 20 2.45% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
3 11 1.85% 26 3.08% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 11 1.85% 44 5.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 7 1.17% 23 2.74% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 3 0.50% 20 2.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
7 2 0.34% 10 1.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
8 2 0.34% 6 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
9 1 0.17% 5 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
10 1 0.17% 7 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
11 1 0.17% 6 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
12 1 0.17% 7 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
13 1 0.17% 7 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
14 1 0.17% 7 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
15 1 0.17% 7 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 of 55 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 230 38.59% 256 30.59% 0 0.00% 0 0.00% /
2 11 1.85% 44 5.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 11 1.85% 26 3.08% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
4 7 1.17% 23 2.74% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 32 5.37% 20 2.45% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
6 3 0.50% 20 2.44% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
7 2 0.34% 10 1.23% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
8 1 0.17% 7 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
9 1 0.17% 7 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
10 1 0.17% 7 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 230 38.59% 86 74.14% /
2 32 5.37% 14 12.07% /deactivated/
3 11 1.85% 4 3.45% /froxlor/
4 11 1.85% 4 3.45% /webalizer/
5 2 0.34% 2 1.72% /webalizer/usage_202003.html
6 2 0.34% 2 1.72% /webalizer/usage_202006.html
7 3 0.50% 2 1.72% /webalizer/usage_202008.html
8 7 1.17% 1 0.86% /html/
9 1 0.17% 1 0.86% /webalizer/usage_202004.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 230 38.59% 79 73.15% /
2 32 5.37% 13 12.04% /deactivated/
3 11 1.85% 4 3.70% /froxlor/
4 11 1.85% 4 3.70% /webalizer/
5 2 0.34% 2 1.85% /webalizer/usage_202003.html
6 2 0.34% 2 1.85% /webalizer/usage_202006.html
7 3 0.50% 2 1.85% /webalizer/usage_202008.html
8 7 1.17% 1 0.93% /html/
9 1 0.17% 1 0.93% /webalizer/usage_202004.html

Top 30 of 172 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 108 18.12% 108 25.41% 163 19.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 79.132.9.28
2 54 9.06% 23 5.41% 75 9.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.29% 62.138.6.15
3 24 4.03% 22 5.18% 25 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.94% 213.144.5.151
4 24 4.03% 24 5.65% 60 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.177.139
5 23 3.86% 17 4.00% 45 5.44% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.94% 62.138.2.160
6 20 3.36% 20 4.71% 54 6.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.185.196
7 20 3.36% 20 4.71% 48 5.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.210.23
8 19 3.19% 3 0.71% 10 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.94% 62.138.3.52
9 18 3.02% 16 3.76% 21 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 35.237.97.120
10 15 2.52% 15 3.53% 42 5.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.177.219
11 14 2.35% 14 3.29% 38 4.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.177.187
12 10 1.68% 2 0.47% 5 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 45.155.205.108
13 9 1.51% 1 0.24% 4 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 122.51.129.198
14 9 1.51% 9 2.12% 11 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 23.95.219.171
15 9 1.51% 7 1.65% 9 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 34.75.79.5
16 9 1.51% 1 0.24% 5 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 5.188.62.214
17 9 1.51% 9 2.12% 18 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.185.103
18 8 1.34% 4 0.94% 5 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 138.201.200.97
19 4 0.67% 4 0.94% 1 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.58% 194.58.42.71
20 4 0.67% 2 0.47% 3 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.29% 216.244.66.227
21 4 0.67% 2 0.47% 9 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.29% 216.244.66.233
22 4 0.67% 3 0.71% 30 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.29% 216.244.66.234
23 4 0.67% 2 0.47% 2 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.29% 5.102.173.71
24 3 0.50% 1 0.24% 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 13.66.139.137
25 3 0.50% 3 0.71% 6 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.94% 54.36.148.213
26 2 0.34% 1 0.24% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 114.119.131.120
27 2 0.34% 1 0.24% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 114.119.156.203
28 2 0.34% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.66.139.145
29 2 0.34% 0 0.00% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.66.139.159
30 2 0.34% 1 0.24% 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 13.66.139.47

Top 10 of 172 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 108 18.12% 108 25.41% 163 19.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.65% 79.132.9.28
2 54 9.06% 23 5.41% 75 9.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.29% 62.138.6.15
3 24 4.03% 24 5.65% 60 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.177.139
4 20 3.36% 20 4.71% 54 6.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.185.196
5 20 3.36% 20 4.71% 48 5.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.210.23
6 23 3.86% 17 4.00% 45 5.44% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.94% 62.138.2.160
7 15 2.52% 15 3.53% 42 5.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.177.219
8 14 2.35% 14 3.29% 38 4.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 85.25.177.187
9 4 0.67% 3 0.71% 30 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.29% 216.244.66.234
10 24 4.03% 22 5.18% 25 3.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.94% 213.144.5.151

Top 28 of 28 Total Referrers
# Hits Referrer
1 444 74.50% - (Direct Request)
2 51 8.56% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
3 16 2.68% http://dienstleistungsmarktfuehrer.de
4 13 2.18% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa
5 8 1.34% http://ucak.org
6 8 1.34% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
7 7 1.17% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
8 7 1.17% https://www.google.ru/search
9 6 1.01% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
10 6 1.01% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
11 4 0.67% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-dachi
12 3 0.50% http://dienstleistungsmarktfuehrer.de/
13 3 0.50% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-apartamenta
14 3 0.50% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
15 2 0.34% http://37.120.178.133:80/admin/login.asp
16 1 0.17% http://bongdazo.com/bongda/profile.php
17 1 0.17% http://hartz-zw.de/hello-world
18 1 0.17% http://partymarket.ru/forum/index.php
19 1 0.17% http://sutekinaegao.com/2015/09/14/311/
20 1 0.17% http://www.archikatedra.pl/profile.php
21 1 0.17% http://www.kleversys.com.ua/index.php
22 1 0.17% https://avtocarsp.ru/uzhestochenie-nakazaniya-za-pyanye-dt/
23 1 0.17% https://cumir.ru/edmund-fanning
24 1 0.17% https://ilovediscovery.ru/category/muzhchina-zhenschina-priroda/next/2
25 1 0.17% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_353/
26 1 0.17% https://rt-milk.ru/product/emkosti-dlya-molochnyh-produktov
27 1 0.17% https://tasmed.ru/the_general_data/bakteriemija/index_tplid25_recid1540.html
28 1 0.17% https://zhit-budete.ru/beremennost/chto-mozhno-a-chto-nelzja-delat-beremennoy

Top 6 of 6 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 28.57% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
2 1 14.29% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
3 1 14.29% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
4 1 14.29% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
5 1 14.29% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa
6 1 14.29% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti

Top 15 of 105 Total User Agents
# Hits User Agent
1 119 19.97% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seos
2 81 13.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 27 4.53% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
4 20 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
5 20 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 16 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 12 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 11 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 11 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 10 1.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
11 10 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 9 1.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
13 9 1.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/65.0.3325.181 Chrome/65.0.3325.181 Saf
14 9 1.51% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 8 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Usage by Country for December 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 596 100.00% 425 100.00% 836 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23