Usage statistics for v220200243576109710

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 1108
Total Files 950
Total Pages 990
Total Visits 149
Total kB Files 47839
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 149
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 22
Total Unique User Agents 131
. Avg Max
Hits per Hour 46 103
Hits per Day 1108 1108
Files per Day 950 950
Pages per Day 990 990
Sites per Day 149 149
Visits per Day 149 149
kB Files per Day 47839 47839
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.74% 950
Code 400 - Bad Request 0.27% 3
Code 404 - Not Found 13.90% 154
Code 408 - Request Timeout 0.09% 1

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 1108 100.00% 950 100.00% 990 100.00% 149 100.00% 149 100.00% 47839 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 40 40 3.61% 36 36 3.79% 38 38 3.84% 2152 2152 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 74 74 6.68% 62 62 6.53% 65 65 6.57% 3389 3389 7.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 99 99 8.94% 91 91 9.58% 91 91 9.19% 3789 3789 7.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 71 71 6.41% 67 67 7.05% 70 70 7.07% 3983 3983 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 65 65 5.87% 60 60 6.32% 61 61 6.16% 3391 3391 7.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 69 69 6.23% 62 62 6.53% 64 64 6.46% 3870 3870 8.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 76 76 6.86% 58 58 6.11% 68 68 6.87% 3396 3396 7.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 71 71 6.41% 68 68 7.16% 69 69 6.97% 3875 3875 8.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 74 74 6.68% 62 62 6.53% 65 65 6.57% 3702 3702 7.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 70 70 6.32% 65 65 6.84% 65 65 6.57% 3506 3506 7.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 103 103 9.30% 72 72 7.58% 80 80 8.08% 3780 3780 7.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 46 46 4.15% 46 46 4.84% 46 46 4.65% 2197 2197 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 38 38 3.43% 33 33 3.47% 34 34 3.43% 1229 1229 2.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 43 43 3.88% 40 40 4.21% 40 40 4.04% 1184 1184 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 33 33 2.98% 29 29 3.05% 29 29 2.93% 941 941 1.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 43 43 3.88% 38 38 4.00% 39 39 3.94% 1535 1535 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 58 58 5.23% 33 33 3.47% 36 36 3.64% 1067 1067 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 35 35 3.16% 28 28 2.95% 30 30 3.03% 854 854 1.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 406 36.64% 536 1.12% 0 0.00% 0 0.00% /
2 351 31.68% 29558 61.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
3 162 14.62% 16574 34.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
4 9 0.81% 1014 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
5 6 0.54% 35 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 4 0.36% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 4 0.36% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
8 4 0.36% 13 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 1 0.09% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202002.html
10 1 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
11 1 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
12 1 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html

Top 10 of 12 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 351 31.68% 29558 61.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
2 162 14.62% 16574 34.65% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202006.html
3 9 0.81% 1014 2.12% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
4 406 36.64% 536 1.12% 0 0.00% 0 0.00% /
5 6 0.54% 35 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 4 0.36% 13 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 4 0.36% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
8 1 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
9 1 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
10 1 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 406 36.64% 103 79.23% /
2 9 0.81% 9 6.92% /webalizer/usage_202011.html
3 6 0.54% 4 3.08% /webalizer/
4 351 31.68% 4 3.08% /webalizer/usage_202102.html
5 4 0.36% 2 1.54% /froxlor/
6 4 0.36% 2 1.54% /html/
7 4 0.36% 1 0.77% /deactivated/
8 1 0.09% 1 0.77% /webalizer/usage_202002.html
9 162 14.62% 1 0.77% /webalizer/usage_202006.html
10 1 0.09% 1 0.77% /webalizer/usage_202010.html

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 406 36.64% 99 77.95% /
2 9 0.81% 9 7.09% /webalizer/usage_202011.html
3 6 0.54% 4 3.15% /webalizer/
4 351 31.68% 4 3.15% /webalizer/usage_202102.html
5 4 0.36% 3 2.36% /deactivated/
6 4 0.36% 2 1.57% /froxlor/
7 4 0.36% 2 1.57% /html/
8 1 0.09% 1 0.79% /webalizer/usage_202002.html
9 1 0.09% 1 0.79% /webalizer/usage_202010.html
10 1 0.09% 1 0.79% /webalizer/usage_202012.html

Top 30 of 149 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 344 31.05% 344 36.21% 29044 60.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 185.219.83.209
2 283 25.54% 283 29.79% 426 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 84.54.171.220
3 162 14.62% 162 17.05% 16574 34.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 46.50.193.65
4 43 3.88% 4 0.42% 25 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 202.136.127.221
5 14 1.26% 7 0.74% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 95.91.107.69
6 11 0.99% 2 0.21% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 45.155.205.225
7 9 0.81% 1 0.11% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 124.156.178.58
8 9 0.81% 9 0.95% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 172.245.60.222
9 8 0.72% 4 0.42% 11 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.68% 5.255.231.204
10 8 0.72% 4 0.42% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.68% 62.138.2.160
11 8 0.72% 4 0.42% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 62.138.3.52
12 7 0.63% 7 0.74% 10 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 34.78.227.165
13 6 0.54% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.66.139.103
14 6 0.54% 6 0.63% 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 84.17.60.213
15 5 0.45% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.66.139.25
16 5 0.45% 1 0.11% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 185.142.236.40
17 5 0.45% 5 0.53% 348 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 94.158.161.91
18 4 0.36% 2 0.21% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 35.227.69.234
19 4 0.36% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 36.37.140.82
20 4 0.36% 2 0.21% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 62.138.6.15
21 3 0.27% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 100.21.218.158
22 3 0.27% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.66.139.56
23 3 0.27% 3 0.32% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 13.66.139.59
24 3 0.27% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.01% 205.185.122.102
25 3 0.27% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 62.138.2.14
26 3 0.27% 1 0.11% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 62.138.2.214
27 3 0.27% 3 0.32% 179 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 84.17.60.184
28 2 0.18% 1 0.11% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 167.114.159.183
29 2 0.18% 1 0.11% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 180.149.125.165
30 2 0.18% 2 0.21% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 185.120.201.72

Top 10 of 149 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 344 31.05% 344 36.21% 29044 60.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 185.219.83.209
2 162 14.62% 162 17.05% 16574 34.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 46.50.193.65
3 283 25.54% 283 29.79% 426 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 84.54.171.220
4 5 0.45% 5 0.53% 348 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 94.158.161.91
5 2 0.18% 2 0.21% 225 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 35.187.232.113
6 2 0.18% 2 0.21% 225 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 34.207.193.167
7 3 0.27% 3 0.32% 179 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.34% 84.17.60.184
8 1 0.09% 1 0.11% 113 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 18.236.155.170
9 1 0.09% 1 0.11% 113 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 3.91.94.138
10 1 0.09% 1 0.11% 113 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.67% 34.214.221.240

Top 22 of 22 Total Referrers
# Hits Referrer
1 298 26.90% - (Direct Request)
2 282 25.45% https://doska.info/item/add
3 162 14.62% https://perevod42.com/
4 86 7.76% https://canada-chat-sex-webcam.com/
5 86 7.76% https://chat-canada-webcam-free.com/
6 86 7.76% https://webcam-chat-online-xxx-private.com/
7 86 7.76% https://webcam-chat-xxx-room.com/
8 8 0.72% http://lampen-nixdorf.de
9 1 0.09% http://euronics-nixdorf.de/
10 1 0.09% http://lampen-nixdorf.de/
11 1 0.09% http://lampen-paderborn.de/
12 1 0.09% http://leuchten-nixdorf.de/
13 1 0.09% http://leuchten-paderborn.de/
14 1 0.09% http://leuchtenhaus-nixdorf.de/
15 1 0.09% http://leuchtenhaus-paderborn.de/
16 1 0.09% http://www.euronics-nixdorf.de/
17 1 0.09% https://bestwebber.ru/perehod-na-linux-komandnaia-stroka/
18 1 0.09% https://med-bolnica.ru/qa-cat/vospalitelnoe-zabolevanie-kishechnika/
19 1 0.09% https://med-bolnica.ru/qa/kak-teplo-pomogaet-pri-revmatoidnom-artrite-ra/
20 1 0.09% https://moypodrostok.ru/uvlecheniya-podrostkov/aska-znakomstva-smeshnyie-i-seryoznyie
21 1 0.09% https://www.google.com/
22 1 0.09% https://www.google.ru/search

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 131 Total User Agents
# Hits User Agent
1 43 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 28 2.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 25 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 24 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
5 22 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 22 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
7 22 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 21 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 20 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
10 19 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 19 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
12 19 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 18 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
14 18 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
15 18 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1108 100.00% 950 100.00% 47839 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23